Kombuispraatjes

 

 

Er zijn collega’s die gebeurtenissen hebben meegemaakt die grenzen aan het ongeloofwaardige maar waar, achteraf, toch een kern van waarheid in zit.Bij het serveren van het verhaal wordt echter het peper en zout, zonodig nog een likje samball,door hen niet vergeten waardoor het een smakelijk geheel wordt.

Maar wees nu eerlijk, als je alle ingredienten voor een lekkere kippensoep neemt en je vergeet peper en zout, dan is het toch ook niet om te pruimen? Weet u er nog een paar? En u wilt  deze delen met anderen , mail mij.

Hans

De Marinemedaille was en is een steeds weer terugkerend onderwerp bij vele oud marinegedienden. Tijdens een praatje pot op een reunie is de verbittering, van het niet toekennen aan al het oud marinepersoneel, duidelijk merkbaar.

Tijdens zo’n onderonsje tussen enkele oudere oud mariniers, die veel bijval kregen, heb ik het onderstaande opgetekend en in mijn eigen bewoordingen wil ik u daar deelgenoot van maken. Omdat ik ze persoonlijk ken, kan ik u verzekeren dat deze mensen. binnen het Korps hun sporen ruimschoots verdiend hebben, maar van deze handelswijze absoluut niets snappen. U soms wel?

 

In Trivizier No:4 van april 2008 schrijft  de heer Lansink een uitgebreid artikel over de ongenoegens die er bestaan bij oud marinepersoneel in relatie tot het toekennen van de marinemedaille, dit n.a.v. de inzet van oud marinier Theo Peters die streeft naar een herzieningsdatum van toekenning. Twee pagina’s worden hier aan besteedt waarin met heel veel woorden bijzonder weinig wordt gezegd over het onderwerp waar het nu eigenlijk om gaat.

 Over de gestelde criteria is geen dispuut nodig en wordt ook door een iedere, van het oud marinepersoneel  ondersteund, maar de ingangsdatum van toekenning is voor die zelfde oud marineman of vrouw niet alleen onbegrijpelijk, maar ook heel pijnlijk. Velen van hen hebben alle gevechtshandelingen meegemaakt,die begonnen in 1940 en liepen tot 1962 in het voormalige Nieuw Guinea, of verschillende episodes daar van. Gezien het leeftijdsverloop is het dan logisch dat ze vóór 18 januari 1985 de Koninklijke Marine hadden verlaten. Zij deden dit wel in dienst van de Koninklijke Marine en het vaderland. Daar zijn ze nu nog trots op, maar voelen zich nu miskend om daar niet op een passende wijze uiting aan te geven.

Dat doet pijn, héél pijn. Wanneer de datum wordt teruggebracht naar b.v 18 januari 1945 wordt die pijn weggenomen en zijn er, in alle redelijkheid, geen kwetsbare groepen meer binnen het oud marinepersoneel, wat dit onderwerp betreft. Indien dit zou gebeuren kan ik u verzekeren dat daar echt geen Kamerdebatten over zullen worden gehouden. Verander 85 nu gewoon in  45 en het probleem is opgelost. Is dat nu echt zo moeilijk? Voor alle duidelijkheid, het gaat om de marinemedaille met als toekenningdatum omstreeks 1945. Niet meer en niet minder en daar moet het ook over gaan.

Wij waren/zijn toch allemaal bij de zelfde Koninklijke Marine? Ik kijk uit naar de reacties uit de wereld van het oud marinepersoneel en dan juist van hen die het betreft. Zet het maar in het gastenboek want dat wordt het meest gelezen en is voor een ieder toegankelijk om er kennis van te nemen.

Met vriendelijke groeten

Hans Slijkhuis      
                                                       Toelichting
In het Vernieuwd instellingsbesluit marinemedaille 12 september 2002/ nr. DO 038/2002 002815 sectie onderscheidingen In de Staatscourant No. 205 van 24 oktober 2002, pagina 14 staat in artikel 4 het onderstaande.
 
 Artikel 4
1. De marinemedaille wordt toegekend aan de militair die op of na 18 januari 1985 in werkelijke dienst is en die

:
a. ten minste 36 maanden, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengesloten dagen, dienst heeft verricht aan boord van een varend schip, bij een vliegtuigsquadron van de Koninklijke marine, bij een operationele eenheid van het korps mariniers, en bovendien


b. ten minste 6 maanden heeft gediend aan boord van een schip ingedeeld bij de Standing Naval Force Atlantic (STANAVFORLANT), bij de Standing Naval Force Channel (STANAVFORCHAN), bij de Standing Naval Force Mediterranean (STANAVFORMED) of bij Matchmaker, of


c. ten minste 6 maanden dienst heeft verricht bij een eenheid der zeemacht in de Nederlandse Antillen, het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea of het voormalig Koninkrijksdeel Suriname dan wel ten minste 6 maanden dienst heeft verricht bij een buitenlandse operationele marine-eenheid dan wel dienst heeft verricht bij een onderdeel van de Koninklijke landmacht of van de Koninklijke luchtmacht, dat in één van de hiervoor genoemde gebieden was ingezet.


2. Behalve in de gevallen, genoemd in het eerste lid, wordt de marinemedaille toegekend aan de militair die ten minste 72 maanden, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengesloten dagen, dienst heeft verricht aan boord van een varend schip, bij een vliegtuigsquadron van de Koninklijke marine of bij een operationele eenheid van het korps mariniers

3. Met operationele dienst als bedoeld in het eerste lid, onder a, of het tweede lid, wordt gelijkgesteld: operationele dienst die door de militair der zeemacht is verricht bij een operationele eenheid van de Koninklijke landmacht, de Koninklijke luchtmacht of de Koninklijke marechaussee, voorzover die dienst naar het oordeel van de bevelhebber der zeestrijdkrachten vergelijkbaar is met deze operationele dienst.
  
 In artikel 6, van dat zelfde besluit staat.


 Artikel 6
In bijzondere gevallen kan de minister afwijken van de voorwaarden, genoemd in artikel 4. 
 
 De motivatie van bijzonder gevallen staat in het artikel “De Marinemedaille ” Dat de mogelijkheid tot herziening, c.q. afwijking, mogelijk is geeft de minister van defensie zelf aan in artikel 6 van dat besluit.

 Het is nu niet alleen een zaak wie dat bij de minister onder de aandacht brengt, maar wie dat voor het oud marinepersoneel wil doen. Tot heden toe is er geen enkele denkbare instantie bereidt geweest dit te doen. Wij zullen echter blijven ijveren dit op een gepaste wijze bij de minister onder de aandacht te brengen. Met nadruk willen wij stellen dat het hier gaat om al het oud marinepersoneel, wel of geen veteraan

Met groeten Hans Slijkhuis
Trivizie

 
 Nieuwe ontwikkelingen in het toekennen Marinemedaille

Omdat de ontwikkelingen tot het toekennen van de marinemedaille aan al het oud marinepersoneel, veteraan of geen veteraan, zich thans in een andere fase bevinden, heb ik de bijbehorende artikelen verplaatst naar de pagina “Kombuis”.

De recente ontwikkeling is dat ik ZKH. Prins Willem Alexander heb aangeschreven over dit onderwerp en Hem verzocht, als Beschermheer der Veteranen, zijn mogelijke invloed aan te wenden.

Omdat door mij alle denkbare wegen zijn bewandeld in het voortraject en de antwoorden hele of halve onwaarheden waren, bleef er niets anders over dan ZKH te benaderen.

Over de verdere ontwikkelingen en de afloop zal ik u, op een later tijdstip, op een gepaste wijze informeren\

Met vriedelijke groeten,

Hans Slijkhuis.
 

Op 16 April 2008 is door mij het onderstaand verzoekschrift verzonden naar ZKH Prins Willem Alexander

                                                       Verzoekschrift.


Aan:Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander                                                    
Noordeinde 66
2514 GL Den Haag

Van:H.J.Slijkhuis
Luxemburgweg 69
3137 AB Vlaardingen

Onderwerp: Marinemedaille
Bijlagen:      2 ( twee)                                            Vlaardingen, 16 april 2008

Koninklijke Hoogheid,
Geef met verschuldigde eerbied te kennen, H.J.Slijkhuis, Luxemburgweg 69 3137 AB te Vlaardingen


Dat hij van 20 mei 1947 tot en met 5 maart 1981 heeft gediend bij het Korps Mariniers


Dat hij gedurende zijn lange staat van dienst diverse malen is uitgezonden w.o Indonesië, Nieuw Guinea, Nederlandse Antillen alsmede diverse varende plaatsingen


Dat hij gedurende die perioden daadwerkelijk binnen het Korps Mariniers aan gevechtshandelingen heeft deelgenomen


Dat m.i.v. 18 januari 1985 de operationele marinemedaille werd ingevoerd.


Dat deze medaille alleen wordt toegekend aan hen die op of na die datum in actieve dienst waren.

Dat hij van mening is dat hierdoor een grote groep veteranen en ander oud marinepersoneel een groot onrecht wordt aangedaan omdat ze voor de genoemde datum de Koninklijke Marine reeds hadden verlaten.


Dat die bedoelde groep verder volledig voldoet aan de criteria die gesteld is om voor toekenning in aanmerking te komen, behoudens de invoeringsdatum.


Dat bij andere onderdelen van de Krijgsmacht de toekenning niet gebonden is aan de invoeringsdatum.


Dat de Minister van Defensie in artikel 6 van het Vernieuwd Instellingsbesluit van 12 september 2002/ no.DO 038/2002 002815 sectie onderscheidingen en opgenomen in de Staatscourant no. 205 van 24 oktober 2002, de mogelijkheid biedt om in bijzondere omstandigheden hier van af te wijken.


Dat de motivatie van bijzondere omstandigheden, alsmede de mogelijkheid tot toekenning staan vermeld in de bijgevoegde bijlagen.


Dat alle bestaande belangenorganisaties zich niet bevoegd achtte dit onderwerp te behandelen.


Dat hij zich nu tot Uwe Koninklijke Hoogheid wendt, als beschermheer der Veteranen, met het eerbiedige verzoek om Uw invloed te mogen aanwenden  die er toe kan leiden dat de Marinemedaille aan een ieder die de Koninklijke Marine heeft gediend en aan de criteria voldoet wordt toegekend en niet is gebonden aan een datum zoals die nu is vermeld.


Hopende op Uw antwoordt verblijf ik met de meeste gevoelens van respect en Hoogachting,
Uw dienstwillige dienaar,


H.J.Slijkhuis.
Sergeant-majoor der Mariniers bd.
                        

Het antwoordt van ZKH Prins Willem Alexander

Het antwoordt van de Hoofddirecteur van de Bestuursstaf van het Ministerie van Defensie

Mijn reactie en antwoordt op de beslissing en besluitvorming van het Ministerie van Defensie

  AAN   :                                                                                                AFZENDER   :
  De Souschef Personeelslogistiek CZSK                                         H. J. Slijkhuis
  Postbus 20702                                                                                    Luxemburgweg 69
  2500 ES 's Gravenhage                                                                    3137 AB Vlaardingen
                                                                                                               Vlaardingen, 24 juni 2008.
  Onderwerp: Marinemedaille t.b.v. post-actief personeel.
   

Hoogedelgestrenge heer,
 
Naar aanleiding van uw schrijven ddo. 17 juni 2008, kenmerk 2008 021536-8: 13.1/CCSK BDI 08, het volgende; Uw verhandeling met betrekking tot uitgiftes van medailles en de daarbij gehanteerde  criteria is weliswaar imponerend, maar het beantwoorde mijn vraag - zoals schriftelijk verwoord in mijn schrijven aan ZKH Prins Willem Alexander betreffende de Marinemedaille - niet. Het is derhalve niet ter zake doende.
 
De vraag was en is om de mogelijkheid te bezien tot herziening van de invoeringsdatum van de
Marinemedaille. Immers voor 1985 diende het Marinepersoneel onder zeer primitieve en moeilijke omstandigheden in, o.a. het voormalig Nederlands Indië en Nederlands Nieuw Guinea, waarbij de minimale duur van een uitzending 18 maanden bedroeg. De gehanteerde invoeringsdatum van de Marinemedaille, 18 januari 1985, is derhalve niet gebaseerd op rede en billijkheid.

 De ons inziens terechte vraag is nu dan ook om aan deze rechtsongelijkheid een einde te maken en de invoeringdatum te verleggen tot 1945. De groep waar nu over gesproken wordt, voldoet alleszins aan de criteria voor toekenning van de Marinemedaille.

Het is betreurenswaardig dat zelfs niet is overwogen om de datum te herzien, laat staan dat die niet is inbegrepen. De waarde en criteria, die aan de toekenning is verbonden, zal in geen enkele mate worden gereduceerd, ook niet in relatie tot andere onderscheidingen.
 
Tot slot; uw schreef o.a. over uw waardering voor oud Marinepersoneel, wij hopen niet dat het
een vrijblijvende dooddoener is en dat u alsnog de mogelijkheid zou willen bezien om de
invoeringsdatum van de Marinemedaille te heroverwegen. Dit is een unieke gelegenheid om uw
waardering te laten blijken.
 
Hopend op uw reactie, teken ik met de meeste
 

Hoogachting,
H. J. Slijkhuis.  
 

Toelichting

Ik heb op mijn laatste schrijven nog steeds geen antwoordt gekregen. Wel een tweede brief die ik reeds had ontvangen en die hierboven staat aangegeven. Ik heb de steller van dit misverstand, telefonisch, in kennis gesteld en in een kort gesprek van deze ambtenaar vernomen dat het technisch onmogelijk is om een wijziging in het besluit aan te brengen. Het antwoordt op mijn laatste schrijven kon ik op korte termijn tegemoet zien.

In mijn perceptie wordt in het schrijven met heel veel woorden weinig of niets verteld en om een les Ridderorden en Eretekens zit ik al helemaal niet verlegen. Dat het uitsluitend om de invoeringsdatum gaat is kennelijk niet goed begrepen.

Indien u bevindingen of reacties hebt, schrijf die dan in het gastenboek zodat een ieder er kennis van kan nemen hoe u er over denkt. Over het verdere verloop zal ik u informeren.

Hans Slijkhuis.

Het eindoordeel

Na lang wachten is dan toch het bericht ontvangen op een eerder schrijven waar ik om gevraagd had zoals u in bovenstaande kunt lezen. Ik wil niet eens de moeite nemen om die te publiceren, maar ik kan u vertellen dat het toekennen van de marinemedaille aan oud marinepersoneel, c.f. het gedane verzoek, voor de minister absoluut geen optie is. Ik wil dit onderwerp dan ook afsluiten met de wetenschap dat ik alle wegen heb bewandeld om het beoogde doel te bereiken.

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende begrippen die kennelijk door de minister anders wordt beoordeeld en door mij als een tekortkoming worden gezien.

Hans Slijkhuis

Mijn laatste poging is de Nationale Ombudsman, afdeling Veteranen, om de Marinemedaille  legaal toegekend te krijgen met al mijn duizende collega’s

Toen mij bekend werd dat er sedert juni 2013 ook een Ombudsman voor Veteranen is benoemd was dat voor mij het signaal deze te benaderen inzake de marinemedaille en heb hem het onderstaand bericht gestuurd. Over het verloop zal ik u op de hoogte houden.

Mvg.Hans Slijkhuis

Zeer Geachte  Ombudsman (sstt)

Met gevoelens van respect, eerbied en een vol vertrouwen, wil ik mij met het onderstaande verzoek tot U wenden, waartoe ik mijn ondernomen activiteiten en respons, als bijlagen (zie link onderaan) zal toevoegen zodat u een duidelijk beeld krijgt wat zich speelt en/of heeft gespeeld.

Het betreft het toekennen van de Marinemedaille aan al het Marinepersoneel die voldoen aan de gestelde criteria, behoudens de invoeringsdatum en waarvan een groot gedeelte is uitgesloten.

Omdat in onderstaande links alle feiten en gebeurtenissen staan zal ik ze in deze aanbiedingsbrief niet nogmaals noemen om het geheel zo transparant mogelijk te houden.

Ik moge U echter verzoeke het geheel nog eens op zijn juistheid te beoordelen en die handelingen te doen die er toe leiden dat er een bindende uitspraak wordt gedaan die er toe zal leiden dat aan de voorgestelde  toekenningdatum  door de Veteranen wordt voldaan en er geen rechtsongelijkheid wordt toegepast zoals dat nu het geval is.

Hopende dat U dit schrijven in welwillende overweging wil nemen en mij hier over wil berichten verblijf ik met de meeste gevoelens van Hoogachting,

H.J.Slijkhuis, Sergeant Majoor der Mariniers bd.

 

Ps. Voor een overzicht van het gehele verhaal verwijs ik u naar mijn website

http://www.hansslijkhuis.nl/html/kombuispraatjes.html

http://www.hansslijkhuis.nl/html/body_mijn_verhalen.html#marinemedaille

 

 

Reactie Ombudsman

Hierboven de reactie van de Ombudsman waarbij ik wi opmerken dat de bedoelde ambtenaar van het Ministerie van Defensie inderdaad met mij nog eens de zaak mondeling wilde doornemen en het onderwerp dan af te sluiten.Hem was dit opgedragen door een gemandeerde van de Ombudsman. Ook hij was daar over versteld en hebben toen samen besloten dit niet te doen.

 Ik stuurde een schrijven naar de ombudsman en wil van hem een antwoordt hebben en van niemand anders. Door het geheel loopt, volgens mij de rode draad van afwijzing zodat u voorbereidt moet zijn dat u nimmer de begeerde Marinemedaille zult dragen. Dit boek wordt nu door mij gesloten en zal er nimmer meer op terugkomen of één letter aan besteden.

Einde onderwerp Marinemedaille